Informació legal

Restriccions de venda

La informació d’aquest web té un propòsit merament informatiu, no constitueix una oferta de productes o de serveis i no s’ha de considerar com una oferta de venda ni com una petició d’ofertes de compra a persones que tenen prohibit rebre aquesta informació segons la legislació aplicable on tenen la ciutadania, el domicili o la residència.

Actualment MIFL només té autorització per comercialitzar els seus fons UCITS (Challenge Funds, Mediolanum Best Brands i Mediolanum Portfolio Funds) a Espanya, a Itàlia i a Alemanya. Per tant, tota la informació relacionada amb Challenge Funds, Mediolanum Best Brands i Mediolanum Portfolio Funds s’adreça a inversors residents a Espanya, a Itàlia i a Alemanya, i la informació proporcionada no s’ha de fer arribar fora d’aquests països. Tret que es faci pública d’una altra manera, la informació, ni parcialment ni íntegrament, no es pot copiar, reproduir o redistribuir de cap manera; tampoc no s’ha de considerar una oferta o una petició d’oferta per a inversió en països fora d’Espanya, Itàlia i Alemanya. En cap cas aquests fons no es poden oferir o vendre a ciutadans dels Estats Units d’Amèrica o de qualsevol altre país, estat o jurisdicció on sigui il·legal oferir, sol·licitar una oferta o vendre aquests títols.

Ciutadans dels Estats Units

Aquest web i els seus continguts no s’adrecen a cap persona amb ciutadania dels Estats Units («ciutadà dels EUA») i no ofereix, a cap ciutadà dels EUA, invertir en cap dels productes que s’hi refereixen. El fet que aparegui determinada informació en aquest web no vol dir que s’estigui fent una oferta als ciutadans dels EUA per invertir en fons de MIFL.

Reglamentació i risc d’inversió 

El propòsit d’aquest web és proveir informació general sobre MIFL, els seus productes i els seus serveis. El web no ofereix assessorament financer o d’inversió.

Cal tenir en compte el següent:

a) Recomanacions

Les referències que es fan en aquest web a empreses o inversions d’algun dels fons d’inversions no s’han d’entendre com una recomanació per comprar o vendre, sinó que s’inclouen només de manera il·lustrativa. Res del que trobem en aquest web constitueix una oferta per comprar o vendre res o per subscriure una inversió o un servei d’assessorament.

b) Adequació

Les inversions i les estratègies tractades en aquest web poden no ser les més adequades per a alguns inversors. La informació s’adreça, de fet, a inversors professionals i institucionals.

c) Rendiment de les inversions

Cal tenir en compte el següent:

Els rendiments futurs depenen dels esdeveniments futurs.

El rendiment passat no és un indicador fiable per deduir-ne els resultats futurs.

En referència amb els rendiments simulats en aquest web, cal tenir en compte el següent:

La informació està relacionada amb un instrument o un índex financer.

Es basa en rendiments passats reals d’un o més instruments financers o índexs financers que són iguals o tenen prioritat sobre l’instrument financer en qüestió.

Els gràfics fan referència a rendiments passats simulats i el rendiment passat no és un indicador fiable per deduir-ne els resultats futurs.

El valor de la inversió pot reduir-se o augmentar. És possible que, al final, s’acabi amb menys diners dels que s’hi van invertir.

La inversió pot quedar afectada per les fluctuacions dels tipus de canvi de les diferents divises. El rendiment pot augmentar o disminuir a resultes d’aquestes fluctuacions.

Quan recupereu la vostra inversió, els fons invertits poden haver-se reduït o augmentat.

En referència amb les orientacions fiscals d’aquest web, cal tenir en compte el següent:

El tractament fiscal depèn de les circumstàncies individuals de cada client i pot ser objecte de canvis en el futur.

Els instruments financers que MIFL pot emprar inclouen els següents: inversions en renda variable, divises al comptat i a termini, opcions amb valors, contractes de futurs, opcions sobre contractes de futurs, swaps, renda fixa i deute. Els inversors han de tenir en compte que tot i que MIFL faci servir els instruments esmentats no té cap obligació de fer-ne servir cap en concret.

Cal consultar un assessor professional per conèixer les circumstàncies financeres personals i en cap cas prendre com a única referència el que diu aquest web. Abans de fer una inversió, cal llegir el fullet del fons o els termes i les condicions, segons s’escaigui, i plantejar tots els dubtes pertinents amb referència a la documentació al vostre assessor professional.

Totes les inversions comporten un grau de risc i cal tenir en compte el següent:

El rendiment passat no és una guia per els resultats futurs.

El valor de les inversions i els ingressos que se’n derivin poden reduir-se o augmentar i és possible que no es recuperi la quantitat que s’hi hagi invertit.

En el cas que la inversió tingui exposició a mercats estrangers, les fluctuacions de les divises poden fer que el valor de la inversió i el nivell d’ingressos augmentin o es redueixin.

Informació sobre aquest web

La informació que apareix en aquest web fa referència als productes i serveis oferts per MIFL i pretén ser objectiva, sense cap intenció que s’entengui com una recomanació, guia o proposta pel que fa a l’adequació de cap producte respecte a determinades necessitats financeres.

Tot i que s’ha fet el possible per garantir que la informació d’aquest web sigui acurada, MIFL i els seus directius, responsables i empleats no ofereixen cap garantia, ni de manera explícita ni implícita, sobre l’adequació, la integritat o la correcció de la informació en qüestió.

MIFL no serà responsable, en cap concepte, de les decisions que es prenguin o de les actuacions que es facin arran de la informació que es presenta en aquest web; tampoc dels danys i perjudicis consegüents, especials o similars, tot i que s’hagi avisat de la possibilitat d’aquests danys i perjudicis.

Responsabilitat/indemnitzacions

No es fa cap declaració, garantia o compromís pel que fa a l’exactitud o la integritat de la informació oferta per MIFL ni cap de les empreses associades, i no s’accepta cap responsabilitat pel que fa a l’exactitud o la integritat de la informació. En cap cas MIFL o qualsevol de les seves companyies associades serà responsable per danys directes, indirectes, especials o consegüents derivats de l’ús que es faci de la informació del web, o de qualsevol web enllaçat, incloses, entre d’altres, les possibles pèrdues de beneficis, la interrupció de l’activitat comercial, la pèrdua de programes o de dades del vostre equip, etcètera, tot i que MIFL hagi notificat de manera expressa la possibilitat o probabilitat d’aquesta mena de danys. Això no exclou ni restringeix cap deure o responsabilitat que MIFL tingui amb els seus clients en el marc de la legislació irlandesa.

Cal tenir en compte que Internet no és un mitjà de transmissió del tot fiable. MIFL no accepta cap responsabilitat referent a transmissions de dades com ara possibles pèrdues o danys en dades o alteracions d’algun tipus, inclòs, entre d’altres, qualsevol dany directe, indirecte o consegüent que es derivi de l’ús dels productes o dels serveis a què es fa referència en aquest web.

Serà responsabilitat vostra indemnitzar, defensar i eximir MIFL, les seves filials i els seus llicenciadors, com també els responsables, socis, empleats i agents de MIFL i les seves filials i els seus llicenciadors, en relació amb qualsevol reclamació, responsabilitat, danys, pèrdues o despeses, incloses les despeses i les costes legals que se’n derivin o que estiguin relacionades amb el vostre accés o amb l’ús que feu d’aquest web i de la seva informació.

Webs enllaçades

És possible que en aquest web hi hagi enllaços a altres webs o que aquest web contingui informació de terceres parts. MIFL no fa cap declaració ni ofereix cap garantia pel que fa a l’exactitud o la integritat d’aquests webs ni de la informació que contenen; no ha revisat (ni ho farà) aquests webs ni la informació que contenen, tampoc no els actualitzarà, i avisa, als navegants, que qualsevol ús que facin d’aquests webs o de la informació que contenen és sota la seva responsabilitat. MIFL no accepta cap responsabilitat derivada de la informació continguda en cap dels webs enllaçats ni de la informació proporcionada per terceres parts. L’ús d’aquests webs i de la seva informació és sota la vostra responsabilitat. Això no exclou ni restringeix cap deure o responsabilitat que MIFL tingui pel que fa als seus clients en el marc de la legislació irlandesa.

Copyright, marques registrades i altres drets

El copyright, les marques registrades, els drets relacionats amb bases de dades, les patents i tots els drets similars d’aquest web i de la informació que conté són propietat de MIFL, els seus llicenciadors o els proveïdors externs rellevants. La informació es pot utilitzar i reproduir en paper per a consulta personal. No està permès reproduir, distribuir, emmagatzemar o transmetre la informació altrament sense el permís per escrit de MIFL. Res d’aquest web no s’ha de considerar com si atorgués una llicència o dret pel que fa a una marca comercial de MIFL o d’una tercera part.

Legislació aplicable

L’ús d’aquest web i qualsevol conflicte que se’n derivi estan sotmesos a la legislació irlandesa i els òrgans judicials irlandesos són els que en tindran la jurisdicció.

Privadesa i protecció de dades

MIFL es compromet a salvaguardar la informació personal que es pugui oferir a MIFL a través d’aquest web i, en cas que MIFL reculli informació personal, MIFL en mantindrà la confidencialitat d’acord amb les lleis irlandeses de protecció de dades de 1998 i 2018, amb la possibilitat de ser modificat de tant en tant.