Avís als accionistes del fons GAMAX FUNDS FCP

abril 18 2017

GAMAX Management AG société anonyme 11/13, Boulevard de la Foire L-1528 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 40.494

AVÍS ALS ACCIONISTES DEL FONS GAMAX FUNDS FCP

Amb la present comunicació, el Consell d'Administració de GAMAX Management AG, la companyia de gestió del fons GAMAX Funds FCP (el "Fons"), desitja informar els accionistes del Fons sobre els següents canvis en el fullet i en les condicions contractuals del fons.

1) Aplicació de la Directiva 2014/91/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014

El fullet ha estat actualitzat en relació a la Directiva 2014/91/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 23 de juliol de 2014, que modifica la Directiva 2009/65/CE relativa a la coordinació de les disposicions legals, reglamentàries i administratives relatives als organismes d'inversió col·lectiva en valors mobiliaris (OICVM).

2) Canvi en el procés de gestió de riscos

Amb vigència a partir del 19 de maig de 2017, els procediments de gestió de riscos dels fons GAMAX FUNDS – ASIA PACIFIC, GAMAX FUNDS – MAXI-BOND, GAMAX Funds – JUNIOR queden modificats de manera que ara ja no és la relació de Valor en Risc ( "VaR") la que s'aplica, sinó l'enfocament de compromís. Observant que els fons esmentats anteriorment tenen una baixa exposició general a instruments derivats, l'enfocament de compromís és més apropiat per presentar el risc total global.

3) Aclariment relatiu a la remuneració del dipositari i l’administrador

La divulgació de la compensació del dipositari i l’administrador en el fullet del fons es puntualitza a tal efecte en què la compensació del 0,0195% p.a. del valor de l'actiu net del Fons corresponent, fins a un màxim del 2% anual del valor liquidatiu del fons, pot ser suficient, amb una quota mínima de 31.000 € - p.a. a nivell de Fons i 93.000 €, - p.a. a nivell del Fons. Aquestes comissions es paguen mensualment i no inclouen despeses de transacció ni honoraris de subdipositaris o proveïdors de serveis similars. Les despeses en què s'incorri en efectiu (incloent, sense limitació, els costos de tèlex, telegrames, trucades de llarga distància, facsímils i transport) que no estiguin incloses en aquestes tarifes, es retornaran al dipositari i a l’administrador dels actius del Fons corresponent.

4) Norma de Comunicació Conjunta – CRS

El fons és, en relació a la Directiva 2014/107/UE del 9 de desembre de 2014, el requisit per a l'intercanvi automàtic d'informació en l'àmbit dels impostos, i la seva aplicació ha de contemplar la legislació de Luxemburg com una Reporting Financial Institution (Institució Financera d’Informació). Una Reporting Financial Institution ha d'obtenir una autoavaluació per tal de determinar l'estat dels efectes de la CRS i/o el domicili fiscal dels titulars dels comptes. Les Reporting Financial Institution han de proporcionar la informació sobre els titulars dels comptes financers de l'administració tributària de Luxemburg. L'administració tributària de Luxemburg intercanvia automàticament aquesta informació amb les autoritats fiscals estrangeres competents.

S’adverteix als partícips del Fons que, en aquest context, la GAMAX Management AG recull, emmagatzema i processa les dades personals dels accionistes, de conformitat amb el que disposa la Llei luxemburguesa de 2 d'agost de 2002 sobre la protecció de dades personals en el processament de dades en la versió actual. Les dades processades inclouen, en essència, el nom, les dades de contacte (incloent la direcció o adreça de correu electrònic), el número compte bancari, així com la quantitat de les accions adquirides del respectiu Accionista. Els accionistes poden negar-se a comunicar les dades personals a discreció de la societat gestora. En aquest cas, però, l'Administrador podrà rebutjar sol·licituds per a l'adquisició d'una participació en un fons del Fons. Cada accionista té dret a veure les seves dades de caràcter personal recollides per la companyia de gestió de dades, i a sol·licitar per escrit la correcció en tant en quan siguin incompletes o incorrectes. Per a més informació, consulti el fullet. ***

S’indica als accionistes del Fons que, fins al 19 de maig de 2017 tenen el dret de conformitat amb les disposicions del fullet, a exigir de forma gratuïta el reemborsament de la totalitat o una part de les seves accions dels fons afectats, per valor de l'actiu net per acció vigent, en el cas que no estiguessin d'acord amb el canvi esmentat a la secció 2).

Luxemburg, el 18 de d'abril de, 2017

El Consell d'Administració de GAMAX Management AG