Capital humà

Per a MIFL, el capital humà és un actiu important. Des de sempre, MIFL ha invertit en el seus treballadors, un aspecte clarament estratègic.

Però, a banda dels empleats que té en plantilla, MIFL també recorre al servei dels empleats de Mediolanum International Life rac, mitjançant un acord de serveis compartits. Moltes d’aquestes persones participen en la creació de productes de fons nous i, d’aquesta manera, se n’aprofiten tant les habilitats com l’experiència acumulada en el sector dels serveis financers.A més, comptem amb més de 70 persones contractades pels nostres administradors de fons que es dediquen al negoci de MIFL cada dia, mitjançant el mecanisme de contractes de servei de llarga durada.

 

 

El valor intrínsec del capital humà d’una empresa té dos elements bàsics:

  • L’alt nivell de competències i d’habilitats dels empleats
  • El procés de comunicació i el treball en equip dels empleats

Per mantenir-nos al capdavant i continuar sent competitius, el nostre Departament de Recursos Humans (RH) ha desenvolupat una estratègia coordinada juntament amb l’estratègia comercial.

Gestió del talent

Per a la companyia, el mercat actual cada cop exigeix més que es mantingui i es desenvolupi el talent dintre de la mateixa organització. Per això, el Departament de RH està constantment mirant de desenvolupar activitats per millorar el talent intern.

Fem un gran esforç i ens centrem en les persones que demostren tenir més talent dintre de l’organització, que s’adapten a la nostra cultura i assoleixen els objectius marcats.

En l’actual conjuntura de mercat, treballem amb un enfocament doble: d’una banda, contractem persones que tinguin potencial per créixer i fem el possible perquè així sigui, tant des del punt de vista de les habilitats tècniques com de les habilitats directives; de l’altra, contractem persones que ja tenen un perfil tècnic molt sòlid però que encara poden millorar des del punt de vista directiu amb vistes a adaptar-se a la companyia.

L'enfocament

Així doncs, amb l’objectiu de desenvolupar una gestió sòlida del talent en l’àmbit intern, la companyia es planteja les qüestions següents.

El nostre procés de selecció i de contractació de personal garanteix que els que treballen a MIFL són un reflex de la cultura empresarial i tenen les capacitats adequades per a contribuir en l’èxit de MIFL, a més a més de fer la seva feina amb un alt grau de competències dins de l’organització. Un factor clau del procés de contractació és parar atenció al perfil innovador dels empleats. Per a nosaltres és important que els nostres treballadors tinguin una predisposició generalitzada a la innovació. Avaluem les persones pel que fa a la creativitat i a la capacitat de treball. Hem creat un entorn en el qualestimulem la creativitat i la capacitat d’arriscar-se per a tots els treballadors de l’empresa. Això permet que l’organització construeixi una base fèrtil amb persones proactives que puguin generar idees, unes idees que, en última instància, poden redundar en un avantatge competitiu. 

La creativitat de cada persona s’estimula amb tècniques concretes. 

Coaching, mentoring i formació

MIFL té cura dels seus empleats i inverteix en coaching i mentoring. Considerem que el coaching i el mentoring són dues fases diferents del desenvolupament dels treballadors. 

El coaching tendeix a orientar-se cap a tasques concretes, acostuma a estar marcat per objectius de rendiment i cobreix una estratègia a curt termini. El mentoring, en canvi, s’orienta més cap a les relacions, es mou pel desenvolupament i requereix una estratègia a llarg termini —els alts directius s’impliquen molt amb el seu equip per tal de desenvolupar aquesta mena d’habilitats—.

En concret, per a la formació, ens centrem en tres àrees concretes:

  • Formació tècnica
  • Formació directiva
  • Comunicació

En el primer cas, comptem amb un programa de suport als treballadors, que poden accedir a determinades qualificacions mitjançant l’estudi i certs exàmens, com ara titulacions de comptabilitat (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA) i d’inversió (Chartered Financial Analyst, CFA).

En el segon cas, creem i donem suport a diverses iniciatives, com poden ser la innovació, el lideratge i el treball en equip, tot fent servir mètodes propis sòlidament establerts i algunes eines de nova creació. Poden ser interns o poden tenir participació pública, segons l’objectiu de cada cas.

Pel que fa a la comunicació, MIFL fa servir les últimes tecnologies per a mantenir un contacte diari amb les parts amb les quals interactua habitualment. Això fa que els treballadors tinguin al seu abast plataformes segures i eficients per a portar les línies de negoci en diferents mercats. MIFL també fa una inversió de temps amb sessions de treball en equip. Un exemple el trobem en les sessions MIFL Uncovered, que s’organitzen regularment i que permeten, als empleats, compartir els seus coneixements de manera horitzontal, per a millorar la comprensió dels procediments i els processos a tots els nivells de l’empresa. MIFL també fomenta la col·laboració entre diferents persones de l’organització.

És important crear un entorn en el qual les persones se sentin animades a col·laborar i rebin una recompensa si els seus  companysen fan una bona valoració. Per això, MIFL ha creat un mecanisme de compensacions (MedCredit) per als empleats que contribueixen a crear un entorn de treball col·laboratiu.

D’altra banda, la feina que fa el Departament de RH de MIFL també implica una col·laboració amb altres institucions. Per exemple, MIFL ha sumat forces amb altres empreses de serveis financers líders en el mercat irlandès per promoure el Diploma d’Innovació en Serveis Financers (Diploma in Financial Services Innovation) al University College Dublin. La titulació, que s’ha començat a impartir al gener de 2013, gira al voltant de les barreres que troba la creativitat i la innovació, incloses les barreres que amenacen les noves idees, i també es planteja com fer les planificacions per reduir els riscos dels projectes. Els participants aprenen que la tecnologia és tan sols una part de la innovació i que s’ha d’aplicar de la manera més apropiada i en el context del nostre negoci. Aprenen, també, tècniques per trobar un equilibri entre les necessitats humanes, les empresarials i les tècniques; i aprenen a crear equips multidisciplinaris amb els components adequats i també a fer servir les tècniques, els sistemes i les estructures que potencien la creativitat.