MIFL creu en el concepte d’innovació com a procés de creació de noves idees i de valor comercial nou i, en concret, creu en la innovació permanent, que contrasta amb la innovació aleatòria, intermitent i puntual. Amb cap d’aquests processos n’hi ha prou per als mercats actuals: no fonamenten l’excel·lència a què aspirem.

Així doncs, MIFL ha iniciat un procés propi de recerca i desenvolupament, a més de col·laborar amb socis seleccionats a escala internacional amb vistes a desenvolupar solucions internes fetes a mida, a garantir el desenvolupament de valor afegit en els productes d’assegurança i serveis a la cartera de clients finals, predominantment europeus.

La naturalesa única i el valor afegit que genera MIFL no depenen de descobriments «revolucionaris», sinó de l’habilitat de combinar, sumar i modificar les tecnologies existents o les tècniques de manera innovadora per a crear solucions de producte noves i per actualitzar de manera constant els productes existents.

Les bones pràctiques que han de modelar aquest mercat en evolució

Tenint en compte els reptes del sector dels serveis financers i per tal de crear espais de mercat nous o de minimitzar les pressions competitives en els mercats en els qualses vol competir, MIFL és una de les primeres que ha volgut protegir la propietat intel·lectual en la indústria de les finances: és molt activa i està molt implicada en construir les bones pràctiques que han de modelar aquest mercat en evolució.

Tradicionalment, les companyies generen innovació internament —a través dels seus esforços creatius—, però amb això no n’hi ha prou, com s’ha vist, per sostenir l’avantatge competitiu.

Per tant, MIFL, en el seu procés de recerca i desenvolupament, compta amb una xarxa oberta de col·laboradors.

Registre de processos innovadors com marques

La companyia ha optat per registrar, com a marca, certs processos d’innovació o altres idees úniques per assignar-los una diferenciació adequada en comparació amb les pràctiques comunes disponibles entre la competència.

Una marca crea un registre oficial dels teus drets com a propietari d’una marca particular i fa que sigui més fàcil que els altres no puguin fer el mateix.

La política de protecció iniciada per MIFL té un paper molt important perquè garanteix un increment del valor intrínsec de la companyia mitjançant la protecció del know-how propi.