Finances sostenibles

El Grup Mediolanum entén la sostenibilitat com una part integral de la seva cultura i un dels elements fonamentals del seu model de negoci. Com a membres del Grup Mediolanum, a MIFL creiem que incorporar la sostenibilitat en la nostra activitat comercial generarà valor afegit a llarg termini i ens ajudarà a fer realitat la visió i els valors en què creiem.

La nostra visió se situa en la línia del pla d’acció definit per la Comissió Europea amb l’objectiu de reforçar el paper de les finances en la creació d’una economia eficient que també assoleixi objectius mediambientals i socials.

La sostenibilitat és una elecció estratègica que es materialitza per a les empreses del Grup Mediolanum en unes directrius fonamentals compartides i en un enfocament de la inversió responsable que combina objectius econòmics i de rendibilitat amb factors ESG (Environmental, Social i Governance - Ambientals, socials i de governança) a l’hora d’analitzar i gestionar les solucions d’inversió. 

El procés d’inversió de MIFL

A MIFL, entenem la «inversió responsable» com la integració de criteris de sostenibilitat, inclosos els factors ambientals, socials i de governança (ESG), el risc en termes de sostenibilitat i la titularitat activa, és a dir, la voluntat d’impulsar un canvi mitjançant la implicació i el vot per representació en les societats participades, durant el procés de presa de decisions d’inversió.

Per a MIFL, un aspecte central del nostre procés inversor consisteix a analitzar la capacitat de cada inversió per crear valor, mantenir-lo i protegir-lo, de manera que se’n garanteixin els resultats. A més, MIFL també adopta una política d’inversió responsable que té com a principal objectiu la integració dels criteris ASG i la titularitat activa; així doncs, quan és pertinent, també aspirem a participar i votar amb l’objectiu de millorar el rendiment en aquestes àrees. Creiem que la nostra responsabilitat com a inversors també comporta protegir els interessos de les nostres inversions contra els efectes dels riscos financers i d’altra mena.

MIFL ha adoptat els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i treballa per complir-los. L’any 2020, per centrar-nos més en les nostres ambicions d’inversió responsable, a MIFL, vàrem decidir prioritzar tres ODS adreçats al clima (el 7, el 9 i el 13), amb la intenció d’avaluar els nostres actius gestionats i millorar-los a llarg termini. Creiem que l’emergència climàtica és un problema evident i urgent que cal abordar. Mitjançant la implicació amb els gestors de tots els nostres actius, esperem impulsar millores en aquests tres ODS específics.

Sustainability tiles

 

Per tal de mesurar i supervisar l’impacte de MIFL com a entitat en aquests tres ODS, hem seleccionat cinc indicadors d’Impacte Advers Principal (IAP) associats amb aquests ODS. Es tracta dels següents: 

  1. ·       Emissions de carboni 
  2. ·       Petjada de carboni 
  3. ·       Intensitat dels GEH 
  4. ·       Percentatge de consum i producció d’energia no renovable 
  5. ·       Índex de residus perillosos (si correspon) 

 

MIFL, a més, ha triat un sisè indicador IAP, que és la diversitat de gènere en el Consell d’Administració. Aquest, tot i que no està associat amb els nostres tres ODS, pertany a una àrea important en què volem propiciar un canvi.

Mitjançant la supervisió periòdica i activa d’aquests sis indicadors, MIFL buscarà la implicació indirecta a través dels gestors dels nostres mandats, o directa a través dels nostres equips de valors únics, per fer possible la millora al llarg del temps. Creiem que l’ús dels indicadors IAP aportarà transparència al nostre procés. Aquest enfocament s’explica més a fons en la nostra política d’inversió responsable.

També ens hem proposat reduir els efectes negatius que puguin tenir les nostres decisions inversores en els factors de sostenibilitat. Per això, considerem els IAP com una part del procés d’inversió. Aquests efectes es poden produir en diferents àrees, com ara en qüestions mediambientals, socials, laborals, de drets humans i relacionades amb la corrupció i el suborn. 

La nostra Política d’Inversió Responsable i la Declaració de Divulgació del Conjunt de l’entitat ofereixen més informació sobre l’enfocament de MIFL a l’hora de mesurar i supervisar els nostres indicadors d’impacte advers principal (IAP) i la nostra deguda diligència.

Política d’exclusió de MIFL

El grup Mediolanum ha implementat una política d’exclusió aplicable a totes les entitats del grup i a tots els actius del grup. Aquesta política d’exclusió s’ajusta a la nova legislació, LEGGE 9 Dicembre 2021 -n. 220, aprovada pel parlament italià i que va entrar en vigor l’1 de gener de 2023. L’objectiu de la política d’exclusió és prohibir les inversions en empreses implicades en el finançament, la producció, l’ús, la venda, la distribució, la importació, l’exportació o la transferència de mines antipersonals, municions i submunicions en clúster. La implementació d’aquesta política representa el compromís constant del grup d’invertir de manera responsable, d’alinear-se amb les obligacions normatives i legislatives en evolució i de centrar-se en la sostenibilitat a tots els nivells del grup Mediolanum.

D’acord amb la nova legislació i política de grup, MIFL ha implementat una política d’exclusió que cobreix les inversions directes i els delegats.

Gamma de fons sostenibles de MIFL

Article 9

MBB Global Impact

MBB Circular Economy Opportunities

MBB Energy Transition

 

Article 8

MBB Innovative Thematic Opportunities

MBB Socially Responsible Collection

MBB Multi-Asset ESG Selection

MBB Invesco Balanced Risk Coupon Selection

MBB Carmignac Strategic Selection