Resum dels drets dels inversors

Mediolanum International Funds Limited (MIFL o la Societat)

Data: Novembre del 2021 

Introducció

Aquest és un resum dels drets que se li atorguen com a inversor, el nom del qual apareix al registre d’accions/participacions de qualsevol dels fons gestionats per Mediolanum International Funds Limited. Aquesta llista és un resum i no és exhaustiva. Els inversors també poden tenir drets en virtut d’altres legislacions o marcs normatius que no es tracten a continuació. Si necessita més informació relacionada amb les condicions de la seva inversió i els seus drets, consulti el fulletó i el document constitutiu del fons corresponent, als quals es pot accedir al nostre lloc web. (Mediolanum (mifl.ie)) El directori que figura als fulletons de cada fons rellevant conté informació sobre els principals proveïdors d’aquest fons. 

Drets d’informació 

Els inversors de totes les jurisdiccions de la Unió Europea en què s’ofereixen els fons poden disposar públicament de la informació sobre els fons que hi ha al lloc web de MIFL (Mediolanum (mifl.ie). Aquesta informació inclou el fulletó, els documents d’informació clau per a inversors (KIID), els informes anuals i semestrals i els documents constitutius del fons corresponent. (Mediolanum (mifl.ie)

Aquests documents contenen informació addicional sobre els diferents drets atorgats als accionistes inscrits en el registre d’accions del fons corresponent.

Amortització d’accions i distribucions de dividends 

Els inversors tenen dret a amortitzar la seva participació en el fons (o qualsevol part d’aquesta) i rebre el producte de l’amortització corresponent en el termini i amb les condicions que es detallen al fulletó i als documents constitutius del fons o dels fons corresponents.

Els inversors poden tenir dret a rebre distribucions de dividends, depenent de la classe d’accions/participacions del Fons en qüestió que tinguin, amb subjecció a les condicions que es detallen al fulletó i altres documents constitutius del fons corresponent. 

Drets de vot i assumptes relacionats 

Els inversors tenen dret a votar (sigui en una junta general ordinària o extraordinària o, quan així ho permetin els documents constitutius de l’organisme d’inversió col·lectiva corresponent, mitjançant una resolució escrita) sobre les resolucions relatives al fons, subfons o classe d’accions/participacions d’aquests, d’acord amb les condicions establertes en el fulletó i els documents constitutius del fons corresponent. MIFL ha de notificar per escrit a cada inversor qualsevol junta d’acord amb els procediments i els terminis indicats en el document constitutiu del fons.

Reclamacions

Les reclamacions dels inversors es poden adreçar a MIFL, a l’administrador fiduciari/dipositari, a l’Agent de transmissions i al Registrador, als Agents de pagament i als Distribuïdors, així com a l’Agent de la línia de crèdit (si escau). Es tractaran de manera adequada i amb la màxima rapidesa. Es pot obtenir gratuïtament de MIFL més informació sobre el procediment de reclamacions.

Dret a prendre accions 

Els inversors d’un fons poden tenir dret a prendre accions contra MIFL en determinades circumstàncies, tal com s’indica als documents constitutius del fons corresponent, per exemple en cas d’incompliment material del contracte. A més, els inversors tenen el dret a prendre accions mitjançant el regulador per demandar l’administrador fiduciari / dipositari corresponent del fons pel que fa a: (i) qualsevol pèrdua d’un actiu que estigui sota la custòdia del dipositari o de qualsevol delegat del dipositari; o (ii) qualsevol altra pèrdua causada per l’incompliment negligent o intencionat del dipositari en el compliment adequat de les seves obligacions en virtut de la normativa aplicable, sempre que això no comporti una duplicació de la compensació o un tracte desigual dels titulars d’accions/participacions del fons. 

Accions de representació sota la legislació irlandesa i luxemburguesa 

Actualment, d’acord amb la legislació irlandesa i luxemburguesa1 , no hi ha cap procediment formal de presa d’accions representativa que faciliti la compensació col·lectiva dels consumidors en cas d’incompliment de la legislació de la UE o de la nacional. Als Estats membres de la UE s’ha d’implementar abans del 25 de juny del 2023 un mecanisme de recurs col·lectiu, tal com exigeixla Directiva (UE) 2020/1828. 

Rescindir els acords de comercialització dins dels Estats membres de la UE

S’ha de tenir en compte que es pot prendre una decisió en qualsevol moment per rescindir els acords establerts per a la comercialització del fons a qualsevol Estat membre de l’EEE on actualment es comercialitzi. En aquestes circumstàncies, es notificarà aquesta decisió als accionistes de l’Estat membre de l’EEE afectat i se’ls oferirà l’oportunitat de reemborsar la seva participació en el fons sense càrrecs ni deduccions durant almenys 30 dies hàbils a partir de la data d’aquesta notificació.

1 S’ha de tenir en compte que actualment a Luxemburg es troba en procés legislatiu una llei sobre accions col·lectives en previsió de la Directiva (UE) 2020/1828