Informació legal

Informació legal

MEDIOLANUM ES RESERVA EL DRET DE CANVIAR, MODIFICAR, AFEGIR O ELIMINAR PARTS D’AQUESTES CONDICIONS EN QUALSEVOL MOMENT I PER QUALSEVOL MOTIU. US SUGGERIM QUE REVISEU AQUESTES CONDICIONS PERIÒDICAMENT PER COMPROVAR-NE ELS CANVIS. AQUESTS CANVIS SERAN EFECTIUS IMMEDIATAMENT DESPRÉS QUE ES PUBLIQUIN. CADA VEGADA QUE ACCEDIU AL NOSTRE LLOC WEB ACCEPTEU QUE AQUESTS TERMES ES PODEN MODIFICAR PERIÒDICAMENT.

Restriccions de vendes

La informació d’aquest lloc web només té finalitats informatives i no constitueix una oferta de productes o serveis i no s’ha d’interpretar com una oferta de venda o una sol·licitud d’una oferta de compra a persones a les quals es prohibeix rebre aquesta informació en virtut del les lleis aplicables al seu lloc de ciutadania, domicili o residència.

MIFL (Mediolanum International Funds Limited) actualment només està autoritzada per vendre participacions dels seus fons OICVM (Challenge Funds i Mediolanum Best Brands) a Espanya, Itàlia i Alemanya. La informació que es dona de Challenge Funds i Mediolanum Best Brands s’adreça a inversors residents a Espanya, Itàlia i Alemanya. 

La informació que es dona de Gamax Funds FCP s’adreça a inversors residents a Espanya, Itàlia, Alemanya, Àustria, Suïssa i Luxemburg. La informació proporcionada no s’ha de distribuir fora d’aquests països. Llevat que s’indiqui el contrari, cap informació relacionada amb fons OICVM, ja sigui totalment o parcialment, s’ha de copiar, reproduir o redistribuir de cap forma ni s’ha de considerar com una oferta o sol·licitud d’una oferta d’inversió en països fora de Espanya, Itàlia o Alemanya per a Challenge Funds i Mediolanum Best Brands, i Espanya, Itàlia, Alemanya, Àustria, Suïssa i Luxemburg per a Gamax FCP.

Ciutadans dels EUA

Aquest lloc i el seu contingut no s’adrecen a cap persona que resideixi als Estats Units («ciutadà dels EUA»), i no es fa cap oferta ni invitació a cap persona dels EUA per invertir en cap dels productes a què es fa referència. El subministrament de qualsevol informació en aquest lloc web no constitueix una oferta a ciutadans dels EUA per invertir en participacions de cap dels fons MIFL.

Informació en aquest lloc web

La informació continguda en aquest lloc web fa referència als productes i serveis oferts per MIFL que es proporcionen de manera objectiva i no pretén constituir una recomanació, orientació o proposta pel que fa a la idoneïtat de cap producte respecte a qualsevol necessitat financera que pugueu tenir.

Tot i que s’ha fet tot el possible per garantir l’exactitud de la informació continguda en aquest lloc web, MIFL i els seus directors, directius i empleats no ofereixen cap manifestació ni garantia, expressa ni implícita, sobre l’exactitud, la integritat o la correcció de la informació aquí continguda.

MIFL no serà en cap cas responsable davant vostre o de cap altra persona per qualsevol decisió presa o acció feta basant-se en la informació d’aquest lloc web o per danys conseqüents, especials o similars, fins i tot si s’avisa de la possibilitat d’aquests danys.

Risc regulador i d’inversió

La finalitat d’aquest lloc web és proporcionar informació general sobre MIFL, els seus productes i serveis. El lloc web no ofereix assessorament financer o d’inversió

Tingueu en compte el següent:

Recomanacions

Les referències que en aquest lloc web es fan a empreses o inversions dutes a terme dins d’un fons d’inversió no s’han d’interpretar com una recomanació de compra o venda, sinó que s’inclouen només amb finalitats il·lustratives. Res del contingut d’aquest lloc no constituirà una oferta per comprar o vendre cap instrument financer o per subscriure’s a cap servei d’assessorament o gestió d’inversions.

Idoneïtat

Les inversions i estratègies de què es parla en aquest lloc poden no ser adequades per a tots els inversors. La informació que s’inclou en aquest lloc està destinada a l’ús d’inversors professionals i institucionals.

cap informació proporcionada en aquest lloc web no constitueix una recomanació sobre la idoneïtat de cap inversió per als vostres propòsits personals.

iii) Rendiment de la inversió

Tingueu en compte el següent:

  • Els beneficis futurs depenen de les condicions econòmiques del futur.
  • El rendiment passat no és un indicador fiable dels resultats futurs.

Tingueu en compte el següent en relació amb qualsevol referència a actuacions simulades en aquest lloc web:

  • La informació fa referència a un instrument financer o un índex financer;
  • Es basa en el rendiment real del passat d’un o més instruments financers o índexs financers, que són els mateixos o subjacents a l’instrument financer en qüestió; i
  • Les dades fan referència al rendiment passat simulat i aquest no són un indicador fiable del rendiment futur.

El valor de la vostra inversió pot augmentar o disminuir. És possible que recupereu menys del que hi invertiu.

La inversió es pot veure afectada per modificacions en els tipus de canvi de divises. La rendibilitat pot augmentar o disminuir a conseqüència de les fluctuacions de les divises.

Els ingressos que obteniu de la vostra inversió poden augmentar, però també disminuir.

Tingueu en compte el següent en relació amb qualsevol referència a un tractament fiscal concret en aquest lloc web:

  • Els tractaments fiscals depenen de les circumstàncies individuals de cada client i poden estar subjectes a canvis en el futur.
  • Entre els instruments financers que pot fer servir MIFL es troben inversions en renda variable, contractes a termini de divises i al comptat, opcions sobre valors, contractes de futurs, opcions sobre contractes de futurs, transaccions de permuta, renda fixa i títols de deute. Els inversors han de tenir en compte que tot i que MIFL pot fer servir aquests instruments, no estarà obligada a fer-ho.

Heu de consultar un assessor professional sobre les vostres circumstàncies financeres particulars i no hauríeu de confiar en el material d’aquest lloc. Abans d’invertir, hauríeu de llegir-vos el fullet del fons pertinent (si escau) o altres termes i condicions que puguin ser pertinents i plantejar qualsevol dubte que tingueu sobre aquesta documentació al vostre assessor professional.

Totes les inversions comporten un cert grau de risc. En particular:

  • El rendiment passat no és un indicador fiable dels resultats futurs.
  • El valor de les inversions i els ingressos que se’n deriven poden augmentar o disminuir i és possible que no recupereu l’import invertit
  • Quan la inversió té exposició a actius estrangers, les modificacions en els tipus de canvi entre divises poden fer que el valor de la inversió i el nivell d’ingressos pugin i baixin.

Responsabilitat/indemnització

Ni MIFL ni cap de les seves empreses associades no ofereix cap manifestació, garantia ni compromís sobre l’exactitud o la integritat de la informació i no assumeixen cap responsabilitat per l’exactitud o la integritat d’aquesta informació. En cap cas MIFL ni cap de les seves empreses associades serà responsable davant de cap persona per danys directes, indirectes, especials o conseqüents derivats de qualsevol ús de la Informació, o en qualsevol altre lloc amb hiperenllaços, inclosos, sense limitació, qualsevol pèrdua de beneficis, interrupció del negoci, pèrdua de programes o dades del vostre equip, o d’una altra manera, fins i tot si s’avisa expressament MIFL de la possibilitat o probabilitat d’aquests danys. Això no exclou ni restringeix cap deure o responsabilitat que tingui MIFL envers els seus clients en virtut del sistema regulador d’Irlanda.

Heu de ser conscients que Internet no és un mitjà de transmissió totalment fiable. MIFL no accepta cap responsabilitat per errors de transmissió de dades, com ara la pèrdua, el dany o l’alteració de qualsevol tipus, inclosos, entre d’altres, els danys directes, indirectes o conseqüents derivats de l’ús dels productes o serveis als quals es fa referència aquí. 

Accepteu indemnitzar, defensar i eximir MIFL, les seves filials i llicenciants, i els responsables, socis, empleats i agents de MIFL i els seus afiliats i llicenciants, de i contra qualsevol reclamació, responsabilitat, dany, pèrdues o despeses, inclosos honoraris i costes legals, derivats o relacionats de qualsevol manera amb el vostre accés o ús d’aquest lloc web i la Informació.

Llocs web enllaçats

Aquest lloc pot estar enllaçat a llocs web de tercers o incloure informació proporcionada per tercers. MIFL no fa cap manifestació sobre l’exactitud o la integritat d’aquests llocs web o d’aquesta informació, no ha revisat ni actualitzarà aquests llocs web o aquesta informació, i adverteix els navegants que qualsevol ús que es faci d’aquests llocs web o d’aquesta informació és sota el seu propi risc. MIFL no accepta cap responsabilitat derivada de la informació continguda en qualsevol lloc web enllaçat o informació proporcionada per un tercer i l’ús d’aquests llocs i d’aquesta informació el feu sota el vostre propi risc.

Això no exclou ni restringeix cap deure o responsabilitat que tingui MIFL envers els seus clients en virtut del sistema regulador d’Irlanda o Luxemburg.

Copyright, marques comercials i altres drets

Els drets d’autor, les marques comercials, els drets sobre les bases de dades, les patents i tots els drets similars d’aquest lloc web i la informació que conté són propietat de MIFL, dels seus llicenciants o de tercers pertinents. Podeu fer servir el material i reproduir-lo en còpia impresa només per tenir-lo com a referència personal. El material no es pot reproduir, distribuir, emmagatzemar o transmetre de cap altra manera sense el consentiment per escrit de MIFL (o el consentiment d’un tercer propietari dels drets, si escau). Res del contingut d’aquest lloc web no s’ha de considerar com que atorga cap llicència o dret pel que fa a la reproducció o ús comercial de qualsevol propietat intel·lectual de MIFL o de tercers.

Aquest lloc web pot contenir informació creada i mantinguda per diverses fonts, tant internes com externes a MIFL. El permís per reproduir material amb copyright no s’estén a cap material que pugui estar subjecte als drets de propietat intel·lectual de tercers. L’autorització per reproduir aquest material s’ha d’obtenir dels titulars dels drets implicats o, en cas contrari, la reproducció s’ha de fer d’acord amb la llei.

Llei que regeix

Accepteu que el vostre ús d’aquest lloc i qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest lloc està subjecte a la llei irlandesa i us sotmeteu a la jurisdicció dels tribunals irlandesos.

Privacitat i Protecció de Dades

MIFL es compromet a salvaguardar la informació personal que proporcioneu a MIFL a través d’aquest lloc i, en la mesura que MIFL reculli qualsevol informació personal, MIFL la mantindrà de manera confidencial d’acord amb la normativa en matèria de protecció de dades aplicable, i les modificacions posteriors que s’hi puguin fer.